Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 577/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Agnieszka Olejniczak-Kosiara

Protokolant: sekr.sąd. Milena Osińska

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2019 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku A. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o ustalenie podlegania ubezpieczeniu

w związku z odwołaniem A. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z dnia 15 lutego 2019 roku, numer (...), znak (...)- (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że stwierdza iż A. W. jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu od dnia 1 października 2018 roku;

2.  oddala odwołanie w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. na rzecz A. W. kwotę 90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.