Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 806/19

POSTANOWIENIE

Dnia 11 grudnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Bartosz Kaźmierak

Sędziowie: SO Ryszard Badio

SO Katarzyna Kamińska- Krawczyk (ref.)

Protokolant: staż. Jakub Choiński

po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2019 roku, w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa W. D.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 25 marca 2019 roku, sygn. akt V GC 112/18

postanawia:

1.  uchylić zaskarżony wyrok w pkt 1 i 1b co do kwoty 300 zł (trzysta złotych) i umorzyć postępowanie w tym zakresie;

2.  umorzyć postępowanie apelacyjne;

3.  zasądzić od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz W. D. kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Katarzyna Kamińska-Krawczyk Ryszard Badio Bartosz Kaźmierak