Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2367/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Agnieszka Olejniczak-Kosiara

Protokolant: Stażysta Aleksandra Sikorska

po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2019 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku T. R.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o datę wypłaty emerytury

w związku z odwołaniem T. R.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 8 października 2018 roku, znak (...)

oddala odwołanie.