Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Gz 59/14

POSTANOWIENIE

Dnia 18 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Michalina Sanecka

Protokolant: st. sekr. sądowy Halina Ramska

po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2014 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z/s w W.

przeciwko P. B. i A. B.

o zapłatę

po rozpoznaniu zażalenia pozwanej A. B. na postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydziału Gospodarczego z dnia 6 lutego 2014 r., sygn. akt V GC 1059/13

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy oddalił wniosek pozwanej A. B. o zwolnienie jej od kosztów sądowych uzasadniając, że na obecnym etapie postępowania brak jest kosztów, które pozwana miałaby ponieść.

Na postanowienie to zażalenie złożyła pozwana A. B. która zarzuciła, że nie jest wstanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i małoletniego dziecka.

Ponadto nie rozumie terminologii prawniczej zawartej w pismach strony powodowej i dlatego koniecznym jest dla niej ustanowienie pełnomocnika, aby mieć szansę obrony, a nie stać jej na pełnomocnika z wyboru.

Zażalenie uzupełniła wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Sąd zważył co następuje:

Zażalenie pozwanej jest uzasadnione.

Rozpoznając wniosek pozwanej o zwolnienie jej od kosztów sądowych, Sąd w ogóle nie badał jego zasadności, nie poczynił żadnych kroków celem ustalenia stanu majątkowego pozwanej.

Stosownie do treści art. 117 § 1 kpc strona zwolniona przez Sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.

Ponadto w trakcie postępowania mogą zaistnieć sytuacje, w których pozwana powinna uiszczać opłaty sądowe.

Rozpoznając ponownie wniosek pozwanej o zwolnienie jej od kosztów sądowych, Sąd dokona ustalenia sytuacji majątkowej pozwanej A. B., w trybie art. 102 ust. 1,2,3,4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r, o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( tj. Dz. U. z 2010 r, nr 90, poz. 594 z późn.zm.).

Po ustaleniu stanu majątkowego pozwanej, Sąd dokona merytorycznego rozstrzygnięcia wniosku o zwolnienie pozwanej od kosztów sądowych.

W tym stanie rzeczy Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 397 § 1 i 2 kpc w związku z art. 386 § 4 kpc.