Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II K 20/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lutego 2020 roku

Sąd Rejonowy w Łowiczu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Anna Maciak

Protokolant: Tomasz Radkiewicz, A. C.

Przy udziale Prokuratora: ---

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 26.03.2019 r., 02.07.2019 r., 13.09.2019 r., 06.11.2019 r., 13.12.2019 r. i 04.02.2020 r.

sprawy

L. G. syna W. i H. z domu Ś. urodzonego (...) w Ł.

oskarżonego o to, że

1.  w dniu 22 października 2018 roku w miejscowości W. woj. (...) kierował pod adresem M. Ł. oraz J. Ł. groźby karalne pozbawienia życia zdrowia, przy czym groźby te wzbudziły w wyżej wymienionych pokrzywdzonych uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione, nadto uderzył pokrzywdzonego M. Ł. ręką w głowę naruszając jego nietykalność cielesną

tj. o czyn z art. 190 § 1 kk i art. 217 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

2.  w miejscu i czasie jak w pkt 1 dokonał uszkodzenia motocykla m-ki H. (...) o nr rejestracyjnym (...) poprzez jego przewrócenie, w wyniku czego powstały straty o wartości 3968 złotych na szkodę M. J.

tj. o czyn z art. 288 § 1 kk

orzeka

1.  oskarżonego L. G. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt 1 czynu wyczerpującego dyspozycję art. 190 § 1 kk i art. 217 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 190 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych;

2.  oskarżonego L. G. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt 2 czynu wyczerpującego dyspozycję art. 288 § 1 kk z tym, że przyjmuje, iż wysokość szkody wynosi 3750,79 zł i za to na podstawie art. 288 § 1 kk w zw. z art. 37a kk wymierza mu karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych;

3.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk i art. 86 § 1 i 2 kk orzeczone kary grzywny łączy i wymierza oskarżonemu łączną karę 120 (stu dwudziestu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych;

4.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka od oskarżonego na rzecz M. J. kwotę 3750,79 zł (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) tytułem naprawienia szkody;

5.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 2.000 (dwa tysiące) złotych tytułem części kosztów sądowych, w pozostałej części zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych i kosztami tymi obciąża Skarb Państwa