Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 6/20

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 marca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartłomiej Niedzielski

Protokolant: st. sekr. sąd. Jadwiga Jankowska

przy udziale Prokuratora: Katarzyny Jarząbkowskiej

po rozpoznaniu na rozprawie 2 marca 2020 r.

sprawy R. N. ur. (...) w P. s. P. i G. z d. D.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 14 maja 2019 r. sygn. akt II K 144/19 za czyn z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w okresie kwietnia – maja 2018 r. na karę 2 (dwóch) lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym, z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania od 6 sierpnia (godz. 07:45) do 7 sierpnia (godz. 14:25) 2018 r., w miejsce której postanowieniem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 28 listopada 2019 r. sygn. akt II Ko 2622/19 zarządzono następnie wykonanie zastępczej kary 365 (trzystu sześćdziesięciu pięciu) dni pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet ww. okresu zatrzymania, której to kary nie zaczął jeszcze odbywać;

II.  Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 23 września 2019 r. sygn. akt II K 544/19 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione 3 kwietnia 2019 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, którą zaczął odbywać od 1 stycznia 2020 r.;

1.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 86 § 1 kk i art. 87 § 1 kk łączy karę ograniczenia wolności z wyroku z punktu I oraz karę pozbawienia wolności z wyroku z punktu II i wymierza R. N. karę łączną 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  w pozostałych zakresach wyroki opisane w punktach I oraz II podlegają odrębnemu wykonaniu;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. G. T. kwotę 147,60 zł (stu czterdziestu siedmiu złotych i sześćdziesięciu groszy) tytułem zwrotu kosztów niepłaconej obrony udzielonej skazanemu z urzędu;

4.  zwalnia skazanego z obowiązku zwrotu wydatków.