Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 3/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 lutego 2020 r.

Sąd Rejonowy w Mrągowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia Sylwia Jaroszewska

Protokolant st. sekr. sądowy Iwona Michałowska

po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2020 r. w Mrągowie

przy udziale

sprawy z powództwa P. K.

przeciwko M. K. (1)

o alimenty

powództwo oddala.

Sygnatura akt III RC 3/20

UZASADNIENIE

Powód P. K. wniósł o zasądzenie od pozwanego M. K. (1) na jego rzecz alimentów w wysokości po 450 złotych miesięcznie, płatnych z góry do 10-tego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia płatności którejkolwiek z rat oraz o udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez zobowiązanie pozwanego M. K. (1) do płacenia tytułem alimentów na rzecz powoda P. K. kwot po 300 złotych miesięcznie płatnych z góry do 10-tego każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu podał, że wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2010 roku wydanym w sprawie IVRC 376/10 ustalono obowiązek alimentacyjny względem małoletniego wówczas powoda w kwocie po 300 złotych miesięcznie. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich sygn. akt IIIRC 244/18 z dnia 16 stycznia 2019 roku, obowiązek ten uchylono z dniem 1 czerwca 2019 roku. Wskazał, że od czasu ostatniego orzekania w przedmiocie alimentów zmieniła się sytuacja materialna powoda. Aktualnie ukończył on Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i zdał maturę. Podpisał umowę najmu lokalu i we wrześniu 2019 roku przeprowadzi się do G.. Rozpoczął studia w Wyższej Szkole (...) w G.. Podjęcie nauki na uczelni wyższej wiąże się dla niego z dodatkowymi wydatkami, które nie istniały w dniu ostatniego wyrokowania w sprawie alimentów. Należą do nich: opłaty za najem, czesne, podręczniki, zeszyty i przybory, koszty dojazdu na uczelnię. Planuje podjąć się pracy dorywczej, która być może częściowo pokryje jego wydatki. Obecnie kwota wydatków znacznie przewyższa jego obecne możliwości zarobkowe. Wskazał, że posiadane przez niego wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe pozwolą mu uzyskać dochody w kwocie nie wyższej niż 1000 -1200 złotych miesięcznie. Dodał nadto, że matka powoda nadal pracuje (...) w K. za wynagrodzeniem ok. 1800 złotych miesięcznie, prowadzi gospodarstwo domowe wraz z małoletnim synem W.. Samodzielnie ponosi wydatki na mieszkanie /pozew – k. 2-6/.

Pozwany M. K. (1) nie złożył odpowiedzi na pozew, nie zajął stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił, co następuje :

P. K. urodzony dnia (...) jest synem A. K. i M. K. (1) /d. odpis aktu urodzenia k. 8, 19/.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2010 roku wydanym w sprawie sygn. akt IV RC 376/10 ustalono obowiązek alimentacyjny względem małoletniego wówczas P. K. w kwocie po 300 złotych miesięcznie. W roku szkolnym 2017/2018 P. K. był uczniem Zespołu Szkół im. (...) w K., jednakże szkoły nie ukończył – zrezygnował z nauki. Z dniem 1 września 2018 roku powód podjął naukę w (...) Centrum (...) w K. – jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Powód mieszkał wówczas z matką A. K. i małoletnim bratem W.. Koszty związane z opłatami za mieszkanie ponosiła wówczas matka powoda /d. akta sprawy IIIRC 244/18 Sadu Rejonowego w Kętrzynie/.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich sygn. akt IIIRC 244/18 z dnia 16 stycznia 2019 roku, obowiązek alimentacyjny ustalony powyżej opisanym wyrokiem, uchylono z dniem 1 czerwca 2019 roku /d. akta sprawy IIIRC 244/18 Sadu Rejonowego w Kętrzynie/.

Powód P. K. był wówczas uczeniem Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych w K., podejmował się nadto prac dorywczych /d. akta sprawy IIIRC 244/18 Sadu Rejonowego w Kętrzynie/.

W maju 2019 roku powód zdał maturę. Został przyjęty na studia w Wyższej Szkole (...) w G. z siedzibą w G.. W dniu 11 lipca 2019 roku zawarł umowę o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły (...) w G. na kierunku Informatyka – studia inżynierskie I stopnia. Jak wynika z umowy powód jest zobowiązany do uiszczania w miesięcznie kwoty 445 złotych tytułem czesnego.

Dnia 16 lipca 2019 roku powód wynajął pokój w mieszkaniu położonym przy ul. (...) w G. z miesięcznym czynszem najmu ustalonym na kwotę 800 złotych (lub 700 złotych przy terminowej wpłacie czynszu) oraz dodatkowymi opłatami eksploatacyjnymi (energia, gaz, woda) wysokości 160 złotych. Dodatkowo przy podpisaniu umowy powód zobowiązał się do wpłaty kaucji w wysokości 860 złotych. Podjął pracę dorywczą – pracuje na umowę zlecenia w firmie (...) J. M. z wynagrodzeniem godzinowym ustalonym na kwotę 14,70 złotych (wynagrodzenie za styczeń wyniosło 850 złotych brutto), udziela nadto korepetycji z e-matematyki. W utrzymaniu pomaga mu matka przesyłając miesięcznie kwoty rzędu 350 złotych miesięcznie.

/d. umowa najmu pokoju k. 9-11; umowa o świadczenie usług edukacyjnych k. 12-15; umowa zlecenia k. 87; zaświadczenie k. 88; rachunek k. 89; dokumentacja bankowa k. 90-99; zeznania powoda k. 99-100/.

Pozwany M. K. (1) pracował w Zakładzie (...) D. K. na stanowisku operatora drukarki. Z tytułu zatrudnienia uzyskiwał dochody rzędu 1800 złotych w stosunku miesięcznym. Mieszkał we własnościowym mieszkaniu. Ponosił koszty związane z utrzymaniem mieszkania, płacił alimenty na dzieci (do maja 2019 roku na dwoje dzieci po 300 złotych – od czerwca 2019 roku na młodszego syna W.). Leczył się na zwapnienie kości, trzustkę i nadciśnienie, ponosił koszty wizyt lekarskich /d. akta sprawy IIIRC 244/18 Sadu Rejonowego w Kętrzynie/.

Od dnia 01 lutego 2020 roku pozwany nie pracuje. Jego zakład pracy ma ulec rozwiązaniu, w pracy pozostali jednie pracownicy w wieku przedemerytalnym. Jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w K. jako bezrobotny. Pozostaje pod stałą opieką lekarską, choruje na nadciśnienie, ma problemy z trzustką, zwapnienie kości. Mieszka sam we własnościowym mieszkaniu, ma zobowiązania opiewające na kwotę 306 złotych. Nie posiada oszczędności ani lokat, ma stary samochód marki O. (...) /zeznania pozwanego k. 99,100 oraz świadectwo pracy k. 85/.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Wyjaśnić trzeba, że zgodnie z art. 133 § 1 i 3 krio - rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Natomiast w myśl art. 138 krio - w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumieć należy zmianę sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej każdej ze stron. Do zmiany sytuacji majątkowej dochodzi w szczególności w przypadku zmiany dochodów stron, przesunięć w ich majątku; zwiększenia się bądź zmniejszenia koniecznych wydatków i kosztów utrzymania; uzyskania nowych możliwości zarobkowania bądź też w przypadku utraty dotychczasowych. Zmiana sytuacji osobistej i rodzinnej będzie miała miejsce w szczególności w przypadku zmiany stanu zdrowia stron wpływającego na ich możliwości zarobkowe oraz wydatki, jak również w przypadku zwiększenia się bądź zmniejszenia liczby osób pozostających na ich utrzymaniu. Sąd bada przy tym zawsze, czy przedstawione powyżej procesy zaszły po stronie zarówno zobowiązanego jak i uprawnionego.

Odnośnie obowiązku alimentowania pełnoletniego dziecka wskazać trzeba, że co do zasady sam fakt osiągnięcia przez dziecko pełnoletności nie eliminuje obowiązku rodzica do jego utrzymywania, o ile dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, kontynuuje naukę zgodnie ze swoimi zdolnościami i predyspozycjami. Innymi słowy - obowiązek przewidziany w art. 133 § 1 krio wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko odpowiedniego stopnia fizycznego i umysłowego rozwoju, potrzebnego do usamodzielnienia się i do uzyskania środków utrzymania z własnej pracy i z własnych zarobków.

Analiza materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie wykazała, iż od czasu ostatniego orzeczenia w powyższej sprawie (wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich sygn. akt IIIRC 244/18 z dnia 16 stycznia 2019 roku) nie zaszły okoliczności, które uzasadniałyby ponowne zasądzenie świadczenia alimentacyjnego od M. K. (2) na rzecz jego syna P. K..

Przede wszystkim, należy wskazać, że P. K. pełnoletność osiągnął pięć lat temu, obecnie ma 23 lata, usamodzielnił się poprzez podjęcie zatrudnienia, rozpoczął studia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Studia, które podjął powód prowadzone są w systemie zaocznym, a zatem umożliwiają pogodzenie pracy zarobkowej z nauką. Tym samym powód, przy większym zaangażowaniu, mógłby podjąć zatrudnienie na pełen etat i tym samym osiągać większe dochody.

Odnośnie sytuacji materialnej i bytowej pozwanego, to wskazać należy, iż istotnie pogorszyła się, gdyż M. K. (1) obecnie nie pracuje już w Zakładzie (...) w K., gdzie przepracował 11 lat. Jest zarejestrowany jako bezrobotny. Leczy się na nadciśnienie, ma problemy z trzustką, zwapnienie kości. Wymaga zabiegów rehabilitacyjnych. Nie ma zatem podstaw do tego by, mając problemy z pokryciem swoich comiesięcznych zobowiązań, w tym płacenie alimentów na małoletnie dziecko (syna W.), utrzymywał dziecko, które jest pełnoletnie i ma szersze możliwości samodzielnego utrzymania.

W przedmiotowej sprawie można stwierdzić, że powód uzyskał całkowitą zdolność do samodzielnego utrzymania. W ocenie Sądu posiada większe możliwości zarobkowe niż przez niego deklarowane i nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości zarobkowych, nie czyni starań aby znaleźć lepszą pracę.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd uznał, iż powód jest w stanie całkowicie utrzymać się samodzielnie, dlatego powództwo o ustalenie obowiązku alimentacyjnego oddalono /art. 133 § 3 Krio w zw. z art. 138 krio/.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować,

2.  odpis doręczyć pełnomocnikowi powoda

3.  za 14 dni.

M., dn. 23.03.2020 r.