Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 964/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 stycznia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Sławomir Gosławski (spr.)

Sędziowie Marta Legeny-Błaszczyk

Anna Gąsior-Majchrowska

Protokolant stażysta Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Jakuba Bętkowskiego

po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2020 r.

sprawy D. M., syna V. i S.,

urodzonego (...) w D. ( R.)

oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 18 października 2019 r. sygn. akt VII K 596/19

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  wydatkami poniesionymi w postępowaniu odwoławczym obciąża Skarb Państwa.