Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 674/16

POSTANOWIENIE

Dnia 7 listopada 2016 r.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy I Wydział Cywilny

w osobie SSR Piotra Bednarczyka

przy udziale protokolanta Andrzeja Zienkowskiego

po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2016 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o.

przeciwko J. G.

o zapłatę

postanowił:

uznać się niewłaściwym i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.