Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant - sekr. sąd. W. F.

po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2020 roku

na rozprawie

sprawy z odwołania B. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w Ł.

o uchylenie decyzji i ponowne ustalenie wysokość emerytury

na skutek odwołania od decyzji z dnia 25.04.2019 roku znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że dodatkowo przyznaje B. J. prawo do przeliczenia emerytury przyznanej decyzją z dnia 5 lipca 2013 roku, bez pomniejszania jej wysokości o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur, przyznanych przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, poczynając od dnia 1 marca 2016 roku.