Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 410/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 marca 2020 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSA Cezariusz Baćkowski (spr.)

Sędziowie: SA Agata Regulska

SO del. do SA Maciej Skórniak

Protokolant: Magdalena Szymczak

przy udziale prokuratora Prokuratury (...) Dariusza Szyperskiego

po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2020 r.

sprawy E. S. oskarżonej o czyn z:

art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 kk i art. 156 § 1 pkt 2 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżoną

od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu

z dnia 24 września 2019 r. sygn. akt III K 75/19

I.  zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. D. B. 738 zł w tym należny podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej obrony z urzędu oskarżonej w postępowaniu odwoławczym;

III.  zwalnia oskarżoną od obowiązku poniesienia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze określając, że wydatki poniesione w tym postępowaniu ponosi Skarb Państwa.

Agata Regulska

Cezariusz Baćkowski

Maciej Skórniak