Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VIII Ga 460/19

POSTANOWIENIE

28 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Robert Bury

Sędziowie SO Anna Górnik

SR del. Rafał Lila

Protokolant st. sekr. sąd. Agata Furga

po rozpoznaniu 28 lutego 2020 roku w S.

na rozprawie

sprawy z wniosku A. K.

przy udziale J. W.

o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z 4 grudnia 2018 roku, sygn. akt V Gzd 6/15

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach instancji odwoławczej.

Anna Górnik Robert Bury Rafał Lila

.