Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 405/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 stycznia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Anna Jaguś

Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Korecka

w obecności prokuratora Marcina Pytki, Beaty Ostrowskiej - Kozer

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 31 stycznia 2017r., 16 maja 2017r., 1 sierpnia 2017r., 7 września 2017r., 2 listopada 2017r., 7 grudnia 2017r i 11 stycznia 2018r.

sprawy M. S. (2) z. P. córki S. i S. z domu K., urodzonej (...) w P.

oskarżonej o to, że:

w dniu 21 marca 2016r. w miejscowości Z. woj. (...), umyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, powodując nieumyślnie wypadek drogowy, w ten sposób, że kierując w warunkach nocnych pojazdem m-ki V. (...) o nr rej. (...), poruszając się w terenie zabudowanym z prędkością przekraczającą prędkość dopuszczalną, nie zachowała należytej ostrożności oraz nie dostosowała techniki jazdy do istniejących warunków drogowych, w wyniku czego na prostym odcinku drogi zderzyła się z nieprawidłowo poruszającym się niewłaściwą stroną jezdni pieszym A. S. (1), który w następstwie doznanych obrażeń ciała, w tym obrażeń głowy, poniósł śmierć na miejscu, po czym kierująca samochodem zbiegła z miejsca zdarzenia, tj. o czyn z art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k.

I.  oskarżoną M. S. (2) - z uwagi na treść art. 4 § 1 k.k. stosując przepisy Kodeksu Karnego w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 czerwca 2017r. - uznaje za winną dokonania zarzucanego jej przestępstwa wyczerpującego dyspozycję art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. oraz art. 70 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres 2 (dwóch) lat;

III.  na podstawie art. 42 § 3 k.k. w zw. z art. 42 § 2 k.k. orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat;

IV.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. zasądza od oskarżonej na rzecz pokrzywdzonych A. S. (2), M. S. (3) i A. S. (3) kwoty po 500 (pięćset) złotych na rzecz każdej z nich tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

V.  na podstawie art. 47 § 4 k.k. w zw. z art. 47 § 3 k.k. orzeka od oskarżonej na rzecz pokrzywdzonych A. S. (3) i M. S. (3) tytułem nawiązki kwoty po 5 000 (pięć tysięcy) złotych na rzecz każdej z nich;

VI.  na podstawie art. 63 § 4 k.k. na poczet środka karnego orzeczonego w pkt III zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 21 marca 2016r. do dnia 19 stycznia 2018r.;

VII.  zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty, zwalniając ją od uiszczenia wydatków, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.