Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 457//16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Anna Jaguś

Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Korecka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 23 marca 2017r. i 27 czerwca 2017r

sprawy M. P., syna Z. i E. z domu D., urodzonego (...) w K.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 25 kwietnia 2016r. do 1 sierpnia 2016r. korzystając na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w L.z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie sygn. akt VI Kow (...)z przerwy w odbywaniu kar:

- 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w K. z dnia 30 marca 2009r. w sprawie II K (...);

- 1 roku pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w (...)z dnia 4 marca 2010r. w sprawie II K (...)

- 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego W. z dnia 12 września 2012r. w sprawie II K (...);

- kary zastępczej 49 dni pozbawienia wolności orzeczonej za niewykonaną grzywnę wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego wK.z dnia 4 marca 2010r. w sprawie II K (...)

- kary zastępczej 35 dni pozbawienia wolności orzeczonej za niewykonaną grzywnę wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego wK. z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie II K (...)

- kary zastępczej 35 dni pozbawienia wolności orzeczonej za niewykonaną grzywnę wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w K.z dnia 22 maja 2012r. w sprawie II K (...)

- kary zastępczej 60 dni pozbawienia wolności orzeczonej za niewykonaną grzywnę wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w K. z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie II K (...)

- kary zastępczej 40 dni pozbawienia wolności orzeczonej za niewykonaną grzywnę wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w K. z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie II K (...);

- kary zastępczej 61 dni pozbawienia wolności orzeczonej za niewykonaną grzywnę wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w K. z dnia 20 maja 2013r. w sprawie II K (...)

bez usprawiedliwionej przyczyny nie powrócił do Zakładu Karnego w O. najpóźniej w ciągu 3 dni po upływie wyznaczonego terminu, tj. o czyn z art. 242 § 3 k.k.

I.  oskarżonego M. P. uznaje za winnego dokonania zarzucanego mu przestępstwa wyczerpującego dyspozycję art. 242 § 3 k.k. i za to na podstawie art. 242 § 3 k.k. w zw. z art. 242 § 2 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  przyznaje od Skarbu Państwa na rzecz adw. N. B. - Kancelaria Adwokacka w O. wynagrodzenie w kwocie 1047,96 (tysiąc czterdzieści siedem 96/100) złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu;

III.  zwalnia oskarżonego w całości od ponoszenia kosztów sądowych, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.