Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 994/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 lipca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartosz Paszkiewicz

Protokolant: st. sekr. sąd Renata Snopek

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie Karola Przybylskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2020 roku, 11 marca 2020 roku, 06 lipca 2020 roku

sprawy z oskarżenia publicznego

przeciwko A. W. s. R. i S. z d. K., ur (...) w R.

oskarżonemu o to, że dnia 26 maja 2019r. w miejscowości D. gmina K. kierując samochodem osobowym m-ki F. (...) nr rej. (...) nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że włączając się do ruchu z pobocza gdzie się zatrzymał na jezdnię poprzez wykonanie manewru zwracania, nie zachował wymaganej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu jezdnią na motocyklu (...) nr rej. (...) M. K., doprowadzając tym do zderzenia na prawym pasie jezdni, gdzie motocyklista uderzył w lewe przednie drzwi i lewy przedni próg samochodu, w wyniku czego M. K. doznał rozległego urazu wielonarządowego w szczególności z złamaniem kości czaszki z uszkodzeniem tkanki mózgowej, uszkodzeniem płuc, aorty, wątroby, jelit z krwotokiem wewnętrznym, które to obrażenia spowodowały jego zgon, zaś pasażerka samochodu S. W. doznała urazu uogólnionego, stłuczenia okolicy biodra lewego, żeber po stronie prawej, głowy z utratą przytomności, urazu lewej nerki z płynem w rzucie dolnego bieguna, które to obrażenia naruszyły czynności ciała na czas powyżej 7 dni

tj. o czyn z art. 177 § 2 kk.

orzeka

1.  uznaje A. W. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z tą zmianą jego opisu że dnia 26 maja 2019r. w miejscowości D. gmina K. kierując samochodem osobowy m-ki F. (...) nr rej. (...) nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że jadąc poboczem zaraz po zakończeniu linii ciągłej wjechał na jezdnię poprzez wykonanie manewru zwracania, nie zachował należytej, wymaganej szczególnymi okolicznościami ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu jezdnią na motocyklu (...) nr rej. (...) M. K., doprowadzając tym do zderzenia na prawym pasie jezdni, gdzie motocyklista uderzył w lewe przednie drzwi i lewy przedni próg samochodu, w wyniku czego M. K. doznał rozległego urazu wielonarządowego w szczególności z złamaniem kości czaszki z uszkodzeniem tkanki mózgowej, uszkodzeniem płuc ,aorty, wątroby, jelit z krwotokiem wewnętrznym, które to obrażenia spowodowały jego zgon , zaś pasażerka samochodu S. W. doznała urazu uogólnionego , stłoczenia okolicy biodra lewego, żeber po stronie prawej, głowy z utratą przytomności, urazu lewej nerki z płynem w rzucie dolnego bieguna, które to obrażenia naruszyły czynności ciała na czas powyżej 7 dni, wypełniającego dyspozycję art. 177 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 177 § 2 k.k. wymierza mu karę pozbawienia wolności w rozmiarze 1 (jednego) roku;

2.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 70 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności zawiesza oskarżonemu na okres 1 (jednego) roku próby;

3.  na podstawie art. 71 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego karę grzywny w rozmiarze 200 (dwustu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda;

4.  na podstawie art. 42 § 1 k.k., 43 § 3 k.k. orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 (jednego) roku zobowiązując oskarżonego do zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu;

5.  zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżycielki posiłkowej B. K. kwotę 1062,72 (tysiąc sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze) tytułem poniesionych w sprawie wydatków w tym z tytułu ustanowienia pełnomocnika;

6.  pobiera od A. W. kwotę 380 (sto osiemdziesiąt) złotych opłaty i zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 4455,08 (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych osiem groszy) tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków.