Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 3796/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 czerwca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodnicząca sędzia SO Magdalena Lisowska

Protokolant sekr. sądowy Milena Osińska

po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania G. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 3 lipca 2019 roku znak (...)

o rentę socjalną

1.  oddala odwołanie,

2.  wniosek G. P. o ustalenie renty socjalnej o charakterze nieokresowym przekazuje do rozpoznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.,

3.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa kasy Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz adwokata W. O. kwotę 110,70 (sto dziesięć 70/100) tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu wnioskodawcy.

SSO Magdalena Lisowska