Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 3/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lipca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący Sędzia Jacek Chrostek

po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy A. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o wysokość emerytury

na skutek odwołania A. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 8 listopada 2019 roku znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje A. K. prawo do wypłaty emerytury od dnia 1 października 2019 roku.

Sędzia Jacek Chrostek