Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 37/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 lipca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Barbara Kempa

Sędziowie: Sędzia Monika Pawłowska-Radzimierska (spr.)

Sędzia Agnieszka Olejniczak-Kosiara

Protokolant: stażysta Joanna Janiak

po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa A. G.

przeciwko Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ł.

o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie sygn. akt X P 419/19

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od A. G. na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ł. kwotę (...) (dwa tysiące sto czterdzieści pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.

Sędzia Agnieszka Olejniczak-Kosiara Sędzia Barbara Kempa Sędzia M. R.