Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant - stażysta M. B.

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2020 roku

na rozprawie

sprawy z odwołania Z. W.

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałowi Regionalnemu w Ł.

o rentę rolniczą

na skutek odwołania od decyzji z dnia 28.01.2019 roku znak DS.- (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje Z. W. prawo do renty rolniczej poczynając od dnia 1 listopada 2018 roku, ustalając, że niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym ma charakter stały.