Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1592/19

POSTANOWIENIE

Dnia 14 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SO Renata Jagura

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

z udziałem T. B. i A. J.

o ustanowienie służebności przesyłu

na skutek apelacji uczestniczek

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 1 lutego 2019 roku, sygn. akt II Ns 884/11

postanawia:

I.  zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie 3. w ten sposób, że nadać mu treść : „ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania zgodnie ze swoim udziałem w sprawie;”

II.  oddalić apelację w pozostałej części;

III.  ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania apelacyjnego zgodnie ze swoim udziałem w sprawie.