Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 150/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 sierpnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Chojnicach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: sędzia SR Grażyna Drobińska

Protokolant: sekr. sąd. Paulina Feder

po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2020 r. na rozprawie sprawy

W. F. (F.)

syna M. i K. z domu P.,

urodzonego (...) w C.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 23 listopada 2018 r. do 22 listopada 2019 r. w miejscowości C. i C., będąc zobowiązanym na mocy protokołu ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w C., sygn. akt III RC 199/08 z dnia 11 lipca 2008 r. do płacenia świadczeń alimentacyjnych w kwocie po 300 złotych miesięcznie na rzecz syna K. oraz na mocy wyroku Sądu Okręgowego w S. z dnia 17 kwietnia 2012 r., sygn. akt I RC 854/10 do płacenia świadczeń alimentacyjnych w kwocie 450 złotych na rzecz syna K. F., uchylał się od tego obowiązku, czym naraził go na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, przy czym łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości, poczynając od 23 listopada 2018 r., stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych,

tj. o czyn z art. 209 § 1 kk w zw. z art. 209 § 1a kk

orzeka:

1.  oskarżonego W. F. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia tj. przestępstwa z art. 209 § 1a kk w zw. z art. 209 § 1 kk i za to, na mocy art. 209 § 1a kk w zw. z art. 34 § 1 i 1a pkt 1 kk, skazuje go na karę 1 (jednego) roku ograniczenia wolności,

2.  na podstawie art. 34§1, 1a pkt 1 kk i art. 35§1 kk zobowiązuje oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym,

3.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w całości.