Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III Ca 1969/19

POSTANOWIENIE

Dnia 22 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak (spr.)

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku J. W.

z udziałem J. Ł.

o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi

z dnia 13 czerwca 2019 roku, sygn. akt II Ns 1327/18

postanawia:

oddalić apelację.