Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 637/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Świerczyński

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska (spr.)

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa B. H., M. H., A. D. i B. D.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 21 grudnia 2018 roku, sygn. akt I C 42/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz B. H. i M. H. kwotę 1 800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.