Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 5104/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodnicząca sędzia SO Magdalena Lisowska

Protokolant stażysta Marta Baranowska

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania W. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 5 listopada 2019 roku numer (...)

zmienionej decyzją z dnia 18 września 2020 roku

o podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu

1.  zmienia zaskarżoną decyzję tylko w ten sposób, że stwierdza, iż W. W. nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym tj. ubezpieczeniu emerytalnemu, ubezpieczeniom rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu od dnia 08 maja 2015 roku do dnia 06 lutego 2016 roku,

2.  oddala odwołanie w pozostałej części,

3.  znosi wzajemnie pomiędzy stronami koszty zastępstwa procesowego.

SSO Magdalena Lisowska