Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1268/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca sędzia SO Magdalena Lisowska

Protokolant stażysta Marta Baranowska

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania D. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w T.

z dnia 11 maja 2020 roku znak (...) SP8

o świadczenie przedemerytalne

oddala odwołanie

SSO Magdalena Lisowska