Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2222/19

POSTANOWIENIE

Dnia 14 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia Jacek Kępa

Sędziowie : Zofia Szcześniewicz, Renata Jagura

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 14 lutego 2020 roku

w Łodzi

sprawy z wniosku Miasta Ł.

z udziałem T. K., S. K. i IM (...) spółki jawnej w Ł.

o odłączenie części nieruchomości z księgi wieczystej (...), przyłączenie jej do księgi wieczystej (...) i wpis w niej prawa własności przyłączonej cześć nieruchomości

na skutek apelacji uczestnika postępowania IM (...) spółki jawnej z w Ł.

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

z dnia 10 września 2019 roku

sygn. akt Dz. Kw 10161/19

p o s t a n a w i a :

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że uchylić zaskarżone wpisy w całości, nakazać ich wykreślenie z ksiąg wieczystych (...) i wniosek oddalić; a także zasądzić od Miasta Ł. na rzecz IM (...) spółki jawnej z w Ł., T. K. i S. K. kwoty po 100 ( sto ) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wywołanego skargami na wpis referendarza sądowego;

2.  zasądzić od Miasta Ł. na rzecz IM (...) spółki jawnej z w Ł. kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) zł tytułem zwrotu kosztów postepowania apelacyjnego.