Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1040/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska (spr.)

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa K. G.

przeciwko Towarzystwu (...) w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 21 grudnia 2018 r. sygn. akt I C 434/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Towarzystwa (...) w W. na rzecz K. G. kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.