Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1609/19

POSTANOWIENIE

Dnia 28 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, Wydział III Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia Wojciech Borten

Sędziowie : Marta Witoszyńska

Renata Jagura

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku J. B. i A. B.

z udziałem K. B.

o dział spadku

na skutek apelacji uczestnika K. B.

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 13 marca 2019 roku, sygn. akt I Ns 1230/13

p o s t a n a w i a :

1.  oddalić apelację;

2.  ustalić, że każdy z uczestników postępowania ponosi koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.