Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1984/19

POSTANOWIENIE

Dnia 5 marca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie SO Bogdan Jachowicz

SO Bożena Rządzińska

po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2020 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Ł.

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

o wpis w dziale III księgi wieczystej

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Nr Dz. Kw. 3294/19

postanawia:

oddalić apelację.