Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 419/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Marta Legeny-Błaszczyk (spr.)

SędziowieAnna Gąsior-Majchrowska

Sławomir Gosławski

Protokolantsekretarz sądowy Bożena Sobczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opocznie Rafała Matusiaka

po rozpoznaniu w dniu 15 września 2020 r.

sprawy A. C., syna S. i K. z domu F., urodzonego (...) w T.

oskarżonego o czyny z art. 189 § 1 kk i art. 280 § 1 kk

P. C., syna S. i K. z domu F., urodzonego (...) w O.

oskarżonego o czyny z art. 189 § 1 kk i art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk

P. K., syna I. i B. z domu J., urodzonego (...) w O.

oskarżonego o czyn z art. 189 § 1 kk

M. S. (S.), syna J. i K. z domu S., urodzonego (...) w O.

oskarżonego o czyn z art. 189 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych

od wyroku Sądu Rejonowego w Opocznie

z dnia 9 marca 2020 r. sygn. akt II K 595/19

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok wobec oskarżonych A. C., P. C., P. K. i M. S.;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata J. W. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu P. C. z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata K. D. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu A. C. z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

4.  zwalnia oskarżonych A. C. i P. C. od opłaty za drugą instancję i zwrotu wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym;

5.  zasądza od oskarżonego P. K. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych opłaty za drugą instancję oraz kwotę 5 (pięć) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym;

6.  zasądza od oskarżonego M. S. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 500 (pięćset) złotych opłaty za drugą instancję oraz kwotę 5 (pięć) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym.