Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACa 153/19

POSTANOWIENIE

Dnia 23 stycznia 2020 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Cesarz (spr.)

Sędziowie: Joanna Walentkiewicz-Witkowska

Anna Beniak

Protokolant: sekr. sąd. Iga Kowalska

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2020 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku A. P.

z udziałem U. B.

przy udziale Prokuratora (...) w Ł.

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi

z dnia 23 listopada 2018 r. sygn. akt XII Ns 491/17

postanawia:

oddalić apelację.

(...)