Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACa 249/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lutego 2020 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Dorota Ochalska - Gola (spr)

Sędziowie: SA Bożena Wiklak

SA Alicja Myszkowska

Protokolant: sekr. sąd. Bartosz Kędziora

po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2020 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa Z. P.

przeciwko A. L.

o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu

z dnia 11 grudnia 2018 r. sygn. akt I C 1174/16

1.  oddala apelację;

2.  nie obciąża powoda kosztami postępowania apelacyjnego;

3.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego
w K. kwoty po 6.642 (sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa) zł brutto:

a.  na rzecz adwokata M. D. z Kancelarii Adwokackiej w K. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu w postępowaniu apelacyjnym;

b.  na rzecz adwokat M. K. z Kancelarii Adwokackiej w K. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanej
z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.

(...)