Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt X 1 GCo 243/19

POSTANOWIENIE

Dnia 23 grudnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: p.o. SSO Eryk Dąbrowski

po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2019 roku w (...)

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku A. W. (1)

o wyłączenie sędziego Sądu OkręgowegoB. K. od rozpoznania sprawy o sygn. akt XGC(...)

postanawia:

oddalić wniosek.

ZARZĄDZENIE

odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi pozwanej A. W. (2).