Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt: XI GC 765/20

POSTANOWIENIE

Dnia 8 lutego 2021 roku

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: S.S.R. M. Z.

po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2021 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. H.

przeciwko J. S.

o zapłatę

postanawia:

sprostować oczywistą omyłkę w treści wyroku z dnia 25 stycznia 2021 roku w ten sposób, że w miejsce mylnie zredagowanego punktu 1 wyroku o treści „zasądza od pozwanej J. S. na rzecz powoda kwotę (...),00 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć zł zero gr) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia zapłaty” wprowadzić punkt 1 wyroku o treści „uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w sprawie XI GNc 816/18 z dna 18 kwietnia 2018 roku i zasądza od pozwanej J. S. na rzecz powoda kwotę (...),00 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć zł zero gr) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia zapłaty”.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

(...)

(...)

3.  (...)

(...)

4.  (...)