Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1879/19


POSTANOWIENIE

Dnia 14 maja 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: sędzia Jacek Kępa

Sędziowie : Renata Jagura

Radosław Olewczyński (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 14 maja 2020 r. w Łodzi

sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Ł.

z udziałem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Ł.

o dokonanie wpisu w dziale III księgi wieczystej (...)

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2019 r., Dz.Kw. 3297/19

wydanego na skutek skargi wnioskodawcy na postanowienie referendarza sądowego z dnia 5 marca 2019 r.

p o s t a n a w i a :

oddalić apelację.