Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 stycznia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant – stażysta M. B.

po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2021 roku

na rozprawie

sprawy z odwołania M. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

z udziałem L. K.

o ustalenie podlegania ubezpieczeniu

na skutek odwołania M. S. od decyzji:

- z dnia 22.04.2020 roku numer (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że M. S. jako pracownik u płatnika składek L. K. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu od 4 listopada 2019 roku.