Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III Ca 2439/19

POSTANOWIENIE

Dnia 3 czerwca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak (spr.)

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku K. R.

z udziałem P. Ż.

o stwierdzenie nabycia spadku

na skutek apelacji uczestnika

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kutnie

z dnia 9 sierpnia 2019r., sygn. akt I Ns 535/18

postanawia:

oddalić apelację.