Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 328/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 lutego 2021 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Jerzy Skorupka /spr./

Sędziowie: SSA Wiesław Pędziwiatr

SSO del. Jarosław Mazurek

Protokolant: Joanna Rowińska

przy udziale Joanny Kopczyńskiej - Biskup prokuratora (...)

po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2021 r.

sprawy A. C.

oskarżonej z art. 148 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżoną

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 15 października 2020 r., sygn. akt III K 98/20

I.  utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy;

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. D. W. kwotę 600,00 zł. podwyższoną o 138,00 zł. podatku od towaru i usług tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

III.  zwalnia oskarżoną A. C. od ponoszenia kosztów sądowych związanych z postępowaniem odwoławczym zaliczając wydatki związane z tym postępowaniem na rachunek Skarbu Państwa.

Wiesław Pędziwiatr

Jerzy Skorupka

Jarosław Mazurek