Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 553/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 stycznia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Bielczyk

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. C.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S.

o zadośćuczynienie, odszkodowanie i ustanie

1.  oddala powództwo;

2.  nie obciąża A. C. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu i sądowych.

ZARZĄDZENIE

1.  W trybie art. 327 § 3 k.p.c. odpis wyroku (wydanego w trybie art. 15 zss 2) doręczyć pełn. stron;

2.  zakreślić numer sprawy w rep. C.