Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 295/20

POSTANOWIENIE

Dnia 15 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie SO Bożena Rządzińska

SO Bogdan Jachowicz

po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2020 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku D. K.

z udziałem P. S.

o wpis w dziale II i IV księgi wieczystej (...)

na skutek apelacji wnioskodawczyni

na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 13 grudnia 2019 r.

Nr Dz. Kw.28773/19

postanawia:

oddalić apelację.