Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XX GCo 295/20

POSTANOWIENIE

Dnia 8 stycznia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Urszula Dąbrowska

po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2021 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) S.A. w C.

z udziałem (...) sp. z o.o. w W.

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek.

SSO Urszula Dąbrowska

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)