Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 119/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 marca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Ireneusz Grodek

Protokolant stażysta Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Marcina Polaka

po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2021 r.

sprawy K. T. syna W. i E. z domu K.

urodzonego (...) w P.

oskarżonego o czyn z art. 209 § 1a kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 7 grudnia 2020 r. sygn. akt VII K 60/20

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od oskarżonego K. T. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 120(sto dwadzieścia) złotych opłaty za drugą instancję oraz kwotę 20 (dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym.