Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 lutego 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant - sekretarz sądowy W. F.

po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2021 roku na rozprawie

sprawy z powództwa H. S.

przeciwko A. T. (...) Centrum (...) z siedzibą w S.

o odszkodowania

1.  oddala powództwo;

2.  nie obciąża H. S. kosztami procesu;

3.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – kasy Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz adwokata M. T. kwotę 3321 zł (trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.