Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 lutego 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant – sekr.sąd. W. F.

po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2021 roku

na rozprawie

sprawy z odwołania M. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o świadczenie postojowe

na skutek odwołania od decyzji:

- z dnia 15.07.2020 roku numer (...)-D/2

1.  oddala odwołanie;

2.  zasądza od M. P. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.