Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2632/19

POSTANOWIENIE

Dnia 16 lutego 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodnicząca Sędzia Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant : stażysta Joanna Janiak

po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku

A. M.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

o wysokość emerytury

w przedmiocie skargi A. M. o wznowienie postępowania w sprawie sygn. akt VIII U 6243/13 zakończonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13 marca 2014 roku

postanawia:

odrzucić skargę.

M. R.