Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 11/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 kwietnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia Barbara Kempa

Sędziowie: Zofia Falkowska

A. P.

po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2021 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. G.

przeciwko (...) Akademii (...)

o wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia

w przedmiocie apelacji M. G.

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie o sygnaturze

X P 611/20

1.  oddala apelację ;

2.  nie obciąża M. G. kosztami zastępstwa procesowego za drugą instancję;

Z. F. B. A. P.

Sygn. akt VIII Pa 11/21

Dnia 13 kwietnia 2021 roku

odpis wyroku doręczyć: pełnomocnikom stron ( bez pouczeń – profesjonaliści)