Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 maja 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant – sekr.sąd. W. F.

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2021 roku

na rozprawie

sprawy z odwołania C. (...) Ł.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o zwrot nienależnie pobranego świadczenia

na skutek odwołania od decyzji:

- z dnia 21.12.2020 roku znak (...)

oddala odwołanie.