Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II 1 C 5/21

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 marca 2021 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Braczkowska

po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. G. (1)

przeciwko U. Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w K.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

oddala powództwo.

Sygnatura akt II 1 C 5/21

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 18 stycznia 2021 roku, skierowanym przeciwko U. Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w K., powód M. G. (1) wniósł o pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 13 sierpnia 2009 roku wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, Wydział VIII Grodzki w sprawie VIII Nc 324/08 w dniu 15 lutego 2008 roku, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2008 roku. Powód wniósł również o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko niemu w sprawie Km 2345/20 przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi M. G. (2) na podstawie spornego tytułu wykonawczego - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, a także o zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania od strony pozwanej. Jako podstawę faktyczną żądania pozwu powód powołał się na fakt przedawnienia roszczeń objętych spornym tytułem wykonawczym ( pozew k. 3-4).

Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2021 roku tutejszy Sąd Rejonowy zabezpieczył powództwo złożone w przedmiotowej sprawie w ten sposób, że zawiesił postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi M. G. (2) w sprawie Km 2345/20 - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie. Jednocześnie w treści tego samego postanowienia Sądu zwolnił powoda M. G. (1) od kosztów sądowych w zakresie opłaty od pozwu w wysokości 750 zł oddalając wniosek o uzasadnienie w pozostałym zakresie ( postanowienie k. 12).

Strona pozwana nie złożyła odpowiedzi na pozew ( zarządzenie k. 12, (...) k. 20).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 15 lutego 2008 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, Wydział VIII Grodzki wydał w sprawie VIII Nc 324/08 nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym nakazał pozwanemu M. G. (1) aby zapłacił na rzecz U. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. szczegółowo opisane w nim kwoty. Tytuł egzekucyjny został zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu 21 kwietnia 2008 roku (tytuł wykonawczy w aktach sprawy Km 2345/20).

Na podstawie powyżej opisanego tytułu wykonawczego Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi M. G. (2) wszczął przeciwko dłużnikowi M. G. (1) postępowanie egzekucyjne celem wyegzekwowania na rzecz strony pozwanej opisanych w nim kwot. Postępowanie to zawisło za sygnaturą akt Km 2345/20. Zostało ono zakończone na mocy postanowienia komornika sądowego z dnia 18 stycznia 2021 roku wskutek wygrzewania całej należności na rzecz wierzyciela ( kopia postanowienia k. 24).

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił na podstawie powołanych powyżej dokumentów znajdujących się w sprawie.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo okazało się nie być zasadnym.

Jak wynika z treści art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli (…): po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne, a także na zarzucie potrącenia.

Powód powołał się więc w przedmiotowej sprawie na uprawnioną przesłankę pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności jaką jest fakt przedawnienia roszczeń objętych spornym tytułem wykonawczym.

Pomimo jednak powołania w przedmiotowej sprawie przez powoda uprawnionej, ustawowej przesłanki pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, za jaką niewątpliwie uznać należy fakt wyegzekwowania od powoda przez Komornika Sądowego M. G. (2) w toku postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 2345/20 całej należności objętej tytułem wykonawczym, powództwo nie mogło zostać uwzględnione.

Wytoczenie powództwa opozycyjnego opisanego w art. 840 k.p.c. zasadniczo jest pozbawione obostrzeń co do terminu jego wytoczenia. Omawiane powództwo może być wytoczone po nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności i tylko – co istotne – tylko pod warunkiem, że istnieje potencjalna możliwość wykonania tytułu wykonawczego w całości lub w określonej jego części. Dłużnik traci możliwość wytoczenia powództwa opozycyjnego z chwilą wyegzekwowania świadczenia objętego tytułem wykonawczym w całości lub w określonej części w odniesieniu do już wyegzekwowanego świadczenia ( zob. uzasadnienie do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2014 roku, II CSK 679/13, publikowane w Legalis; także wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 marca 2019 roku, V ACa 617/18, publikowane w Legalis). Powództwo to jest więc niedopuszczalne w części, w której wykonalność tytułu wykonawczego wygasła na skutek jego zrealizowania.

Powództwo wytoczone przez powoda M. G. (1) sprawie zostało więc uznane za niezasadne, z powyżej opisanych względów.

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć powodowi – z pouczeniem o apelacji.