Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 125/21

1)W Y R O K

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 sierpnia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Lidia Czapla

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk

po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2021 roku w Żorach

na rozprawie sprawy

z powództwa Horyzont Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przeciwko M. B. (B.)

o zapłatę

1)  oddala powództwo;

2)  zasądza od powoda Horyzont Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. na rzecz pozwanego M. B. kwotę 3.617,00 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku tytułem zwrotu kosztów procesu.