Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 64/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 maja 2021 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSA Cezariusz Baćkowski

Sędziowie: SA Agata Regulska

SA Maciej Skórniak (spr.)

Protokolant: Magdalena Szymczak

przy udziale prokuratora Prokuratury (...) Artura Jończyka

po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2021 r.

sprawy A. W. oskarżonego o czyn z:

art. 21 § 2 kk w zw. z art. 296 § 2 kk i art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk w zw. z art. 65 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy

z dnia 8 listopada 2019 r. sygn. akt III K 18/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonego A. W. w ten sposób, że:

a)  podstawą wszelkich rozstrzygnięć zawartych w części rozstrzygającej, na podstawie art. 4 § 1 k.k., czyni przepisy Kodeksu karnego według stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2015r.;

b)  na podstawie art. 69 § 1 i 3 kk i art. 70 § 2 kk oraz art. 73 § 2 kk w zw. z art. 4 § 1 kk warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej w pkt. III części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku kary 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności na 4 (cztery) lata okresu próby i na ten okres oddaje go pod dozór kuratora sądowego;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonego A. W. utrzymuje w mocy;

III.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, wydatkami tego postępowania obciążając Skarb Państwa.

Agata Regulska

Cezariusz Baćkowski

Maciej Skórniak